169 Cửa hàng


Samsonite

Tầng 2 [54]

Thời trang & Phụ kiện


TOKYO GLASS COMPANY

Tầng 1 [55]

Thời trang & Phụ kiện


ESTELLE

Tầng 1 [56]

Thời trang & Phụ kiện


San-Kelloff | Lare Boss

Tầng 1 [20]

Thời trang & Phụ kiện


LACOSTE

Tầng 1 [30]

Thời trang & Phụ kiện


FANCY TIME

Tầng 2 [38]

Thời trang & Phụ kiện


CLARKS

Tầng 1 [31]

Thời trang & Phụ kiện


Balabala

Tầng 3 [10]

Thời trang & Phụ kiện


Exull Mode

Tầng 3 [7]

Thời trang & Phụ kiện


GINTELL

Tầng 3 [54]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Inochi

Tầng 3 [37]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


FAHASA

Tầng 3 [35]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Cherry Icecream

Tầng 3 [19]

Ẩm thực


PIZZA HUT

Tầng 1 [6]

Ẩm thực


LIZD NaMat

Tầng 3 [40]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng