162 Cửa hàng


GENVIET JEANS

Tầng 2 [36]

Thời trang & Phụ kiện


DIRTYCOINS

Tầng 2 [17]

Thời trang & Phụ kiện


V-SIXTYFOUR

Tầng 1 [15]

Thời trang & Phụ kiện


MULGATI

Thời trang & Phụ kiện


HOBIVERSE

Tầng 3 [52]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


HIMALAYA

Tầng 1 [41]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


DREAMGAMES JUNGLE

Tầng 3 [30]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


VERA

Tầng 2 [2]

Thời trang & Phụ kiện


GIOVANNI

Tầng 1 [75]

Thời trang & Phụ kiện


LIFE4CUTS 1F

Tầng 1 [67]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Khao&Nua – Thai Cuisine

Tầng 1 [11]

Ẩm thực


FUNZONE T3

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Ceci

Tầng 1 [40]

Thời trang & Phụ kiện


MINIGOOD

Tầng 3 [45]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng