176 Cửa hàng


FUNZONE T3

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Ceci

Tầng 1 [40]

Thời trang & Phụ kiện


MINIGOOD

Tầng 3 [45]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


LIFE4CUTS

Tầng 3 [9]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


ELISE

Tầng 3 [7]

Thời trang & Phụ kiện


ERKE

Tầng 1 [14]

Thời trang & Phụ kiện


OWNDAYS

Tầng 1 [66]

Thời trang & Phụ kiện


iBasic

Tầng 1 [13]

Thời trang & Phụ kiện


FUNZONE DIY

Tầng 3 [34]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


QUICHES

Tầng 3 [19]

Ẩm thực


HIME

Tầng 2 [41]

Thời trang & Phụ kiện


Ori Express Hotpot

Tầng 3 [25]

Ẩm thực


Copenhagen Delights

Tầng 2 [36]

Thời trang & Phụ kiện


AN TRÀ

Tầng 3 [21]

Ẩm thực